Kapcsolat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az YSAKO Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság. (adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletére (Rendelet) az alábbiakról tájékoztatja Önt, mint Érintettet:

1) Az adatkezelő neve: YSAKO Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 39/b

telephely. 1034 Budapest, Bécsi út 120. 4. emelet 8.

2) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Szabó András ügyvezető;

3) A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja: Az YSAKO Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön adatait, az Ön hozzájárulásának ideje alatt a Társaságunkkal kötött szerződés teljesítése céljából kezeli az Ön személyes hozzájárulása alapján.

4) Az adatkezelő és Ön szerződést kötöttek és az adatkezelő, a szerződéses teljesítése érdekében szükséges az Ön adatainak kezelése, ezért e tekintetben, ez az adatkezelő jogos érdekének minősül.

5) Adott esetben a személyes adatoknak nincsenek címzettjei,

6) Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére csak az Ön kifejezett jóváhagyásával továbbíthat személyes adatokat,

7) A személyes adatok tárolásának időtartama az Ön hozzájárulásában meghatározott időtartam

8) Ön, mint érintett, kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve joga a van az adathordozáshoz.

9) Önt, mint érintettet, megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

10) Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (NAIH, http://www.naih.hu/)

11) Az Ön személyes adatszolgáltatása önkéntes, elmaradása esetén az adatkezelőnek a nyilvános adatbázisokból kell megszereznie az Ön elérhetőségét, melynek költségeit Önre fogja hárítani;

12) Automatizált döntéshozatal nem történik.

13) Az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem kíván végezni,

14) Önnek, mint érintettnek, joga van személyes adataihoz hozzáférni és ennek a következő információkhoz hozzáférést kapni:

- az adatkezelés céljai;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- amennyiben az adatokat nem az érintettől (Öntől) gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

15) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

(16) A 15) pontban említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

17) Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

18) Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy egyéb jogalap;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

19) Önt, mint érintettet, megilleti, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

20) Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik

21. Az adatok hordozhatóságához való jog a fenti 20) pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

22. A jelen tájékoztató 20) pontjában említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

23. Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

24. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

25. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Budapest, 2018. május 25.

Ügyfeleink a fenti tájékoztatóban foglaltakat a http://www.ysako.hu oldalunkon elolvashatják és azzal, hogy Társaságunkkal szerződést kötnek, kijelentik, hogy a fenti tájékoztatásban valamint az YSAKO Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat elolvasták és az abban foglaltakat megértették és azokat elfogadják.

site by nitestyle